Algemene Termen en Voorwaarden

ALGEMENE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN TAKII EUROPE B.V.

Artikel 1. Toepasbaarheid van deze Algemene Termen en Voorwaarden en definities:

 1. Deze Algemene Termen en Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven en alle contracten tussen Takii Europe BV (hierna “Takii” genoemd) handelend als verkoper, en een koper, in de zin dat één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk word(t)(en) gewijzigd.
 2. De toepasbaarheid van de algemene voorwaarden van de koper, dan wel van enige andere algemene termen en voorwaarden die worden toegepast, of waarnaar wordt verwezen door de koper, wordt uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.
 3. Mocht een bepaling vervat in deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn indien en voor zover verplichte regels en reglementen zich verzetten tegen een dergelijke toepasbaarheid, dan zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.
 4. De koper zal zijn klanten over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen en ze eveneens van toepassing verklaren in de overeenkomsten die hij sluit met zijn klanten met betrekking tot de producten.
 5. Met de term ”producten” zoals hier gebruikt, zal worden bedoeld zaden, planten, delen van planten en elke andere vorm van genetisch materiaal van rassen van bloem- en groentezaden.

Artikel 2.  Offertes en het sluiten van overeenkomsten

 1. Alle offertes gedaan door Takii zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden ingetrokken.
 2. Offertes kunnen alleen schriftelijk door de koper worden geaccepteerd. Takii behoudt zich niettemin het recht voor om een mondelinge acceptatie te behandelen alsof deze schriftelijk was gegeven.
 3. Indien de Koper een offerte accepteert, behoudt Takii zich niettemin het recht voor de offerte in te trekken binnen 3 werkdagen na acceptatie (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk), in welk geval geen overeenkomst wordt gesloten tussen de partijen.
 4. Mondelinge offertes vervallen automatisch indien de Koper ze niet schriftelijk accepteert binnen 7 dagen, en schriftelijke offertes vervallen automatisch indien niet schriftelijk binnen 30 dagen geaccepteerd door de Koper.
 5. Takii behoudt zich het recht voor orders te weigeren met een orderwaarde per artikel van minder dan € 25,00, dan wel met een totale orderwaarde van € 400,00 of minder (exclusief BTW). Echter, indien Takii een dergelijke order accepteert, heeft ze het recht een administratietarief van € 25,00 (vijfentwintig euro) in rekening te brengen.
 6. Een overeenkomst wordt gesloten door:
  1. Schriftelijke en volledige acceptatie door de koper van Takii’s offerte, op voorwaarde dat Takii het recht niet uitoefent zoals vastgelegd in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden. Voor zover de koper Takii’s offerte aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikt belang, zullen deze afwijkingen geen onderdeel van de overeenkomst zijn en een overeenkomst zal worden gesloten in overeenstemming met Takii’s offerte. Voor zover de koper Takii’s offerte accepteert met afwijkingen die niet van ondergeschikt belang zijn, dan zullen dergelijke afwijkingen alleen onderdeel van de overeenkomst zijn in het geval en voor zover Takii deze afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd.
  2. Schriftelijke ontvangstbevestiging en volledige acceptatie door Takii van een door de koper ingediende order, tenzij deze order eerder door de koper schriftelijk is ingetrokken, op voorwaarde dat deze bevestiging is ondertekend namens Takii door één of meer personen bevoegd om de overeenkomst te sluiten.
  3. Levering van de producten door Takii en alleen voor die producten die zijn geleverd in overeenstemming met de pakbon, indien geen expliciete schriftelijke orderbevestiging is verstrekt.

Artikel 3.  Prijzen

 1. De prijzen gespecificeerd in een offerte zijn exclusief BTW, andere belastingen en heffingen, en zijn Af Fabriek/Ex Works (EXW) (meest recente versie van de Incoterms) De Kwakel. Alle prijzen vermeld in prijslijsten of offertes zijn in EURO (€), tenzij het expliciet anders in de offerte wordt aangegeven.
 2. Takii behoudt zich het recht voor haar prijzen te veranderen. Alle nieuwe prijslijsten vervangen de voorgaande prijzen met betrekking tot orders geplaatst na het verschijnen van de nieuwe prijslijst.

Artikel 4.  Oogst- en verwerkingsvoorbehoud

 1. Leveringen zullen worden gedaan met het gebruikelijke oogst- en verwerkingsvoorbehoud. In het geval dat Takii zich beroept op het oogst- en verwerkingsvoorbehoud, zal Takii niet verplicht zijn te leveren, maar zal zo mogelijk trachten producten te leveren op een pro rata basis overeenkomstig de bestelde hoeveelheid, dan wel vergelijkbare alternatieven.
 2. De koper zal niet het recht hebben op enige schadevergoeding voor het geval dat Takii een beroep doet op dit voorbehoud.

Artikel 5. Levering

 1. In het geval dat de bestelde hoeveelheid afwijkt van de standaard hoeveelheid toegepast door Takii of een veelvoud daarvan, zal Takii vrij zijn om de naast hoogste hoeveelheid te leveren.
 2. Takii zal handelen naar het beste van zijn vermogen om te voldoen aan haar leveringsplicht.
 3. Takii’s juiste inachtneming van haar leveringsplicht omvat eveneens leveringen met een geringe afwijking in termen van grootte, verpakking, aantal of gewicht.
 4. Het zal Takii toegestaan zijn de producten te leveren in deelpartijen. In het geval dat producten in deelpartijen worden geleverd, zal Takii het recht hebben elke partij apart te factureren.
 5. Takii belooft te leveren binnen een redelijk tijdsbestek na de orderbevestiging in overeenstemming met het zaaiseizoen, dan wel het plantseizoen.
 6. Een overeengekomen levertijd zal niet worden beschouwd als een vaste/vastgelegde datum en niet als voorwaarde die in acht moet worden genomen op straffe van verval van rechten. Ingeval van te late levering, zal van de koper worden verlangd Takii een schriftelijke ingebrekestelling te doen toekomen en een redelijk tijdsbestek te gunnen waarbinnen de contractbepalingen moeten worden nagekomen.
 7. Na het plaatsen van de bestelling, zal de koper schriftelijk de data, specificaties en documenten aangeven die nodig zijn om aan de reglementen van het land van bestemming te voldoen na levering, zoals, maar niet beperkt tot, die betreffende:
  • facturen
  • fytosanitaire certificaten
  • internationale certificaten
  • andere importdocumenten
  Takii kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke geleden verliezen dan ook, indien de koper deze details niet correct ter beschikking stelt, en daardoor de order wordt vertraagd, dan wel onmogelijk wordt om uit te voeren.
 8. Levering zal Af Fabriek/Ex Works (EXW) De Kwakel plaatsvinden, in overeenstemming met Incoterms van toepassing op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Takii zal aan haar leveringsplicht hebben voldaan op het moment dat de producten verzonden worden aan het vervoersbedrijf. Het risico van verlies van, en schade in of aan de producten (al of niet tengevolge van het laden of het transport), zal onmiddellijk na de verzending van de producten aan het vervoersbedrijf overgaan op de koper en zal als gevolg daarvan de uitsluitende aansprakelijkheid van de koper zijn. Vanaf dat moment kan Takii niet meer aansprakelijk worden gesteld voor te late levering, geen levering, andere belemmeringen of schade veroorzaakt tijdens de verzending.
 9. De kosten van transport en verzekering van de verzending zijn voor rekening van de koper. Niettegenstaande het voorgaande, zal Takii vrij zijn in de keuze van transport en verpakking van de producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de koper. Additionele kosten voortvloeiend uit de speciale eisen van de koper met betrekking tot het transport en de verpakking zullen de koper in rekening worden gebracht.
 10. De kosten van certificaten en andere documenten die Takii moet verstrekken, zullen de koper in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 11. Met het oog op de hoge kwaliteitstandaarden, kunnen geleverde producten alleen worden geretourneerd na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Takii en op voorwaarde dat de producten worden teruggestuurd in de onbeschadigde originele verpakking binnen 15 werkdagen na factuurdatum. Takii zal geen retourleveringen accepteren die later worden gedaan dan 60 dagen na factuurdatum. Creditering zal gebeuren voor 75% van het factuurbedrag, exclusief BTW. Geretourneerd geprimed zaad en zaad verontreinigd met insecticiden zal niet worden geaccepteerd of gecrediteerd. Transportkosten die opgelopen zijn voor retourvrachten zullen voor rekening van de koper zijn.
 12. Alle leveringen zullen worden gedaan of plaatsvinden vanuit de voorraden van Takii. Ingeval van producten die niet op voorraad zijn en die op verzoek van de koper door Takii & Company Ltd. urgent geleverd moeten worden, zullen de opgelopen additionele leveringskosten de koper in rekening worden gebracht.
 13. Orders die bevestigd zijn door Takii kunnen slechts volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd door de koper na de (schriftelijke) overeenkomst tussen Takii en de koper.
 14. Alle zaadbehandelingen uitgevoerd op verzoek van de koper zullen aan de koper in rekening worden gebracht tenzij anders overeengekomen.
 15. Geen verpakkingsmaterialen, met inbegrip van laadkisten, kunnen aan Takii worden geretourneerd.

Artikel 6.  Opschorting

 1. Ingeval de koper niet correct of op tijd aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet:
 1. Takii zal te allen tijde het recht hebben te eisen dat de koper volledige betaling verricht en/of adequate zekerheid verschaft voordat zij aan haar verplichtingen voldoet, als het waarschijnlijk is dat de koper niet correct en/of op tijd aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

Artikel 7.  Intellectueel Eigendom en promotiemateriaal

 1. Alle Intellectueel Eigendom dat aan de producten is gerelateerd, met inbegrip van onder anderen kwekersrechten, octrooirechten, evenals de rasnamen voor de producten, auteursrechten en handelsmerken gebruikt door Takii voor het promoten van haar producten en fotografisch materiaal, zijn het volledige en exclusieve eigendom van Takii. De koper zal geen enkel recht, aanspraak op of belang in het Intellectuele Eigendom van Takii verkrijgen noch opeisen, en niets zal worden opgevat als het vormen van een dergelijk(e) recht, aanspraak of belang.
 2. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Takii, zal de koper geen gebruik maken van enig Intellectueel Eigendom van Takii, echter met uitzondering van het volgende. De koper zal alleen (i) de producten verhandelen/wederverkopen onder hun oorspronkelijke rasnaam en (ii) de producten in de originele Takii verpakking verhandelen/wederverkopen. In beide gevallen zal de koper zich houden aan de instructie en de manier van handelen daartoe gespecificeerd door Takii.
 3. De koper zal geen enkel(e) handelsmerk, belettering, nummering, codering, of enige andere benaming verwijderen, bedekken of veranderen, die door Takii op de verpakking van de producten is aangebracht of vastgemaakt, noch zal hij de rasnaam of het handelsmerk van het product veranderen.
 4. Fotografisch en ander materiaal geleverd door Takii mag alleen worden gebruikt als ondersteunings- en illustratiemateriaal ten behoeve van de Takii-producten na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Takii.

Artikel 8.  Omstandigheden waar Takii geen controle over heeft (force majeure)

 1. Indien Takii één of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van omstandigheden waar ze redelijkerwijs geen controle over heeft, zijn de koper en Takii gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke bekendmaking in die zin verzonden aan de andere partij.
 2. De koper en Takii zijn in elk geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Takii, als gevolg van omstandigheden waar ze redelijkerwijs geen controle over heeft, haar deel van de overeenkomst niet kan nakomen binnen 30 dagen nadat zulke omstandigheden zich hebben voorgedaan.
 3. Niet in het geval van artikel 8.1, noch in het geval van artikel 8.2, is Takii jegens koper of enige andere partij een vergoeding verplicht voor enige opgelopen schade en/of kosten, dan wel een vergoeding te doen van een mogelijk daarvan afgeleid voordeel.
 4. Omstandigheden waar Takii geen controle over heeft zijn gebeurtenissen die Takii niet kunnen worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld, maar redelijkerwijs niet beperkt tot, oorlog, oorlogsdreiging, terroristische aanvallen, oproer, brand, rampen, stakingen, blokkades, uitsluiting, verkeerschaos, fabrieksstoring, belemmerende overheidsmaatregelen, storingen in de toevoer van energie, grondstoffen of halffabricaten, ziekte onder personeel, niet-inachtneming of late inachtneming van verplichtingen van de kant van haar toeleveranciers of ingeschakelde (onder)aannemers.
 5. De door Takii geleverde producten zullen het eigendom/bezit van Takii blijven tot het moment dat de koper het gehele aankoopbedrag en/of enige andere verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het aanspraak-/eigendomsvoorbehoud zal ook van toepassing zijn op claims die Takii eventueel jegens de koper heeft met betrekking tot niet-inachtneming door de koper van één van zijn verplichtingen jegens Takii.
 6. De geleverde producten die vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in dit artikel, mogen slechts worden doorverkocht of gebruikt binnen het kader van de normale zakelijke praktijk. Mocht dat het geval zijn, dan zal de koper worden verplicht om Takii in zijn rechten te laten treden ten opzichte van zijn koper(s), totdat de koper volledig heeft betaald voor de producten en al zijn andere verplichtingen is nagekomen op basis van deze overeenkomst, dan wel van soortgelijke met Takii gesloten overeenkomsten. Bij de hierin in het voorgaande genoemde rechten zullen uitdrukkelijk inbegrepen zijn alle aanspraken en welke mogelijke (toekomstige) claims dan ook betreffende schade aan, of verlies van, geleverde producten. De koper zal dergelijke rechten overdragen op Takii, een overdracht die Takii hierbij accepteert, nu reeds voor dan, en voor zover het nodig is.
 7. Het is de koper niet toegestaan de producten te verpanden, dan wel deze te belasten met enige andere rechten.
 8. Ingeval Takii reeds gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen op het moment dat omstandigheden ontstaan waarover ze geen controle heeft, dan wel er slechts gedeeltelijk controle over heeft, zal Takii gerechtigd zijn de reeds geleverde partij of leverbare partij apart te factureren, en zal de koper verplicht zijn deze factuur te voldoen alsof dit een aparte overeenkomst betreft.

Artikel 9.  Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Takii geleverde producten zullen het eigendom/bezit van Takii blijven tot het moment dat de koper het gehele aankoopbedrag en/of enige andere verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het aanspraak-/eigendomsvoorbehoud zal ook van toepassing zijn op claims die Takii eventueel jegens de koper heeft met betrekking tot niet-inachtneming door de koper van één van zijn verplichtingen jegens Takii.
 2. De geleverde producten die vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in dit artikel, mogen slechts worden doorverkocht of gebruikt binnen het kader van de normale zakelijke praktijk. Mocht dat het geval zijn, dan zal de koper worden verplicht om Takii in zijn rechten te laten treden ten opzichte van zijn koper(s), totdat de koper volledig heeft betaald voor de producten en al zijn andere verplichtingen is nagekomen op basis van deze overeenkomst, dan wel van soortgelijke met Takii gesloten overeenkomsten. Bij de hierin in het voorgaande genoemde rechten zullen uitdrukkelijk inbegrepen zijn alle aanspraken en welke mogelijke (toekomstige) claims dan ook betreffende schade aan, of verlies van, geleverde producten. De koper zal dergelijke rechten overdragen op Takii, een overdracht die Takii hierbij accepteert, nu reeds voor dan, en voor zover het nodig is.
 3. Het is de koper niet toegestaan de producten te verpanden, dan wel deze te belasten met enige andere rechten.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling aan Takii dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Is deze periode eenmaal verstreken, dan zal de koper in gebreke zijn zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal de koper verplicht zijn om een rente te betalen van 1% per maand over het opeisbare bedrag.
 2. Ingeval de koper een uitspraak heeft aanvaard om de koper/het bedrijf te beëindigen, dan wel failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend, of ingeval een stille curator (d.w.z. een niet openbaar gemaakte curator) is aangewezen/benoemd nadat de koper een zogenaamd(e) “precontentieuze petitie/precontentieus verzoek” bij de rechtbank heeft ingediend, zullen alle betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar worden en betaalbaar zijn en zal Takii bevoegd zijn de verdere uitvoering van het contract op te schorten, dan wel het contract te ontbinden, onverminderd Takii’s recht om schadevergoeding te claimen.
 3. In het geval dat betaling in termijnen is overeengekomen, zal te late betaling van een termijn tot gevolg hebben dat het gehele resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar wordt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De bepalingen van de laatste zin van artikel 10.1, zijn mutatis mutandis van toepassing.
 4. Takii zal te allen tijde het recht hebben om zekerheid te eisen voor het voldoen door de koper van zijn betalingsverplichting en/of producten exclusief op consignatie te verzenden op basis van contante betaling bij levering, en om het nakomen van het contract op te schorten totdat de voornoemde zekerheid is verschaft tot Takii’s tevredenheid.
 5. Betaling moet worden gedaan zonder inhouding van welke korting dan ook, waarbij het vereffenen van schulden niet is toegestaan.
 6. Alle klachten over een factuur moeten schriftelijk bij Takii worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. Geen enkele klacht of ongeacht welk ander geschil tussen de koper en Takii, zal de koper het recht geven betaling van de facturen op te schorten en/of anderszins zich te beroepen op een recht of opschorting en/of retentie jegens Takii.
 7. Artikel 10.2 zal ook van toepassing zijn in het geval van de situatie uiteengezet in dat artikel, die ontstaat in ongeacht welk moeder-, dochter- en/of zusterbedrijf, dat toebehoort aan de groep van de koper en/of welk bedrijf dan ook dat anderszins is aangesloten bij het bedrijf van de koper, ongeacht de juridische vorm ervan. In die gevallen zal Takii bevoegd zijn haar claims en schulden te verrekenen binnen de groepcontext van de koper.

Artikel 11. Incassokosten

In het geval dat de koper in gebreke wordt gesteld, dan wel één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, zullen alle buitengerechtelijke (maar met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag) en gerechtelijke incassokosten de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Ontbinding

 1. Indien Takii haar recht gebruikt om de overeenkomst hetzij gedeeltelijk, hetzij in zijn geheel te ontbinden, dan zal een schriftelijke mededeling met die inhoud aan de koper worden verzonden, als gevolg waarvan de ontbinding zal plaatsvinden.
 2. Ingeval Takii de overeenkomst ontbindt, zal de koper verplicht zijn de schade en de door Takii opgelopen kosten te vergoeden, tenzij de ontbinding is gebeurd op basis van de in artikel 8 opgenomen bepalingen. De Koper zal geen recht hebben op enige vergoeding van schade en kosten jegens Takii.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, moeten reeds geleverde producten kosteloos aan Takii worden geretourneerd. Daarnaast heeft Takii het recht om de onmiddellijke vrijgave van de producten aan Takii te eisen van de partij in wiens bezit ze eventueel zijn. De producten blijven het risico van de koper totdat Takii ze heeft ontvangen en goedgekeurd.
 4. In het geval dat Takii de overeenkomst ontbindt, dan wel Takii de uitvoering van overeenkomst opschort, zal Takii gerechtigd blijven om betaling te ontvangen van de facturen betreffende leveringen die door Takii zijn uitgevoerd vóór de ontbinding.
 5. Rechten en plichten van de partijen opgenomen in artikel 16 (aansprakelijkheid), artikel 19 (geschillen), artikel 20 (toepasbare wet) zullen van toepassing blijven, óók na de ontbinding van een overeenkomst.

Artikel 13. Gebruik en garantie

 1. Takii garandeert dat de geleverde producten zo veel mogelijk zullen voldoen aan de betreffende productspecificaties. De productspecificaties kunnen echter niet worden beschouwd als garantie. Ingeval de geleverde producten niet voldoen aan de productspecificaties, zal de koper daarvan op de hoogte worden gesteld. Evenmin garandeert Takii dat de geleverde producten voldoen aan het doel dat de koper daarmee heeft beoogd.
 2. Alle kwaliteitsinformatie die door Takii wordt verstrekt, is uitsluitend gebaseerd op proeven die kunnen worden herhaald. Er kan geen rechtstreekse relatie worden verondersteld tussen de verstrekte informatie en het door de koper verkregen resultaat. De verstrekte informatie geeft slechts het resultaat weer op het moment dat de proef werd uitgevoerd en onder de omstandigheden waaronder de proef werd uitgevoerd. Het resultaat hangt onder anderen af van de locatie, teelt technische maatregelen of de weersomstandigheden op het bedrijf van de koper.
 3. Alle garanties afgegeven door Takii zullen van nul en generlei waarde zijn als de koper de producten behandelt, of ze opnieuw laat behandelen, ze opnieuw verpakt of ze opnieuw laat verpakken, of ze onjuist gebruikt.
 4. Takii zal zich verlaten op de door een derde aan Takii verstrekte informatie over producten, die Takii heeft gekocht van deze derde. Takii kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor producten, die aan Takii zijn geleverd door derden. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de productspecificaties, zal de koper op de hoogte worden gesteld. Voorts garandeert Takii niet dat prestaties geleverd door het product zullen voldoen aan het doel waarvoor het door de koper wordt gebruikt.
 5. De koper is verplicht de gekochte producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Het is aan de koper om vast te stellen of de geleverde producten aan de specificaties voldoen, d.w.z.:

Artikel 14. Gebreken; klachtperiodes

 1. De koper is verplicht de gekochte producten onmiddellijk na levering te inspecteren. Het is aan de koper om vast te stellen of de geleverde producten aan de specificaties voldoen, d.w.z.:
  • of de juiste producten zijn geleverd,
  • of de hoeveelheid van de geleverde producten in overeenstemming is met de overeenkomst,
  • of de geleverde producten voldoen aan overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel – bij het ontbreken van dergelijke overeenkomsten – aan de eisen die kunnen worden gesteld voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Ingeval zichtbare gebreken of tekorten worden vastgesteld, zal de koper deze binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk melden aan Takii, waarbij de details van de partij, de vrachtbrief en/of de factuur worden vermeld.
 3. De koper moet niet-zichtbare gebreken schriftelijk melden aan Takii binnen 5 werkdagen nadat de koper ze redelijkerwijs moet hebben ontdekt, maar in elk geval binnen twee maanden na levering, met vermelding van details van de partij, vrachtbrief en/of factuur.
 4. De koper zal Takii per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van klachten met betrekking tot gebreken en tekorten binnen het gestelde tijdsbestek.
 5. Klachten moeten op zodanige wijze worden beschreven dat Takii, dan wel een derde ze kan verifiëren. Met het oog hierop, moet de koper ook het gebruik van de producten bijhouden en, voor het geval dat de producten worden doorverkocht, van de kopers daarvan. Mocht de koper geen gebreken hebben gemeld binnen de voornoemde periodes, dan zal zijn klacht niet worden geaccepteerd en zullen zijn rechten van nul en generlei waarde zijn.
 6. Indien een klacht terecht is, dan zal Takii alleen verplicht zijn de producten te leveren die te kort zijn, de geleverde producten te vervangen of de producten terug te nemen en de koper te crediteren voor het betreffende factuurbedrag. Het zal geheel naar Takii’s goeddunken zijn van welke van deze opties Takii gebruik zal maken. In geen geval zal Takii verplicht zijn enige andere verplichting na te komen, dan wel aansprakelijk worden gehouden voor vergoeding van kosten en/of schade.
 7. Ingeval van een blijvend geschil dat ontstaat tussen de partijen betreffende de kieming, rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid van de producten, kan een analyse worden uitgevoerd op verzoek van één van de partijen door de NAK Tuinbouw (ISTA-station), gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland, op kosten van de partij tegen wie de uitspraak is gericht. De analyse zal worden uitgevoerd op basis van het referentiemonster dat vóór de verkoop is genomen en beheerd door Takii. Het resultaat van de analyse zal bindend zijn voor beide partijen, niettegenstaande het recht van de partijen om geschillen over de implicaties van dat resultaat te verwijzen naar de instanties waarin in artikel 19 is voorzien.
 8. Alle informatie waarin Takii voorziet in welke vorm dan ook, impliceert geen enkele verplichting. Beschrijvingen, prognoses, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders worden zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en in de praktijk. Takii aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid op grond van dergelijke informatie voor afwijkende resultaten in het veredelde product op basis van dergelijke informatie. De koper moet zelf beoordelen of de producten geschikt zijn voor de voorziene gewassen en/of voor gebruik onder lokale omstandigheden.
 9. In de door Takii verstrekte informatie, zal “immuniteit, weerstand en vatbaarheid” het volgende betekenen:

Artikel 15. Voorziening van informatie

 1. Alle informatie waarin Takii voorziet in welke vorm dan ook, impliceert geen enkele verplichting. Beschrijvingen, prognoses, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders worden zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en in de praktijk. Takii aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid op grond van dergelijke informatie voor afwijkende resultaten in het veredelde product op basis van dergelijke informatie. De koper moet zelf beoordelen of de producten geschikt zijn voor de voorziene gewassen en/of voor gebruik onder lokale omstandigheden.
 2. In de door Takii verstrekte informatie, zal “immuniteit, weerstand en vatbaarheid” het volgende betekenen:
  • “Immuniteit”: niet vatbaar voor aanvallen door een gespecificeerde plaag of ziektekiem.
  • “Weerstand”: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem, en/of de schade die ze kunnen veroorzaken te beperken, vergeleken met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Resistente rassen kunnen bepaalde ziektesymptomen of schade vertonen onder hevige plaag- of ziektedruk. Twee weerstandsniveaus worden gedefinieerd:
   • Hoge weerstand (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of ziektedruk sterk beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter bepaalde symptomen of schade vertonen onder zware plaag- of ziektedruk.
   • Intermediaire weerstand (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van de gespecificeerde plaag of ziektekiem beperken, maar een grotere reeks aan symptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met sterk/standaard resistente rassen. Matig/intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige symptomen van schade vertonen dan vatbare plantenrassen, indien geteeld onder vergelijkbare omgevingsomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.
  • “Vatbaarheid”: het onvermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem te beperken.
 3. Alle informatie die wordt verstrekt over immuniteit, weerstand en kwetsbaarheid/vatbaarheid is gebaseerd op resultaten die werden verkregen uit analyses uitgevoerd door de veredelingsstations van Takii & Company Ltd. in Japan. Deze analyses werden uitgevoerd met lokale kennis van ziektekiemen bekend op dat moment en zijn geen garantie voor dezelfde resultaten in andere delen van de wereld. Om die reden kan Takii niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van verlies dan ook veroorzaakt door de verstrekte informatie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Takii’s aansprakelijkheid door welke oorzaak dan ook, met inbegrip van de schade veroorzaakt door gebrekkige producten die zijn geleverd, zal uitdrukkelijk beperkt zijn tot de aansprakelijkheid voortvloeiend uit dit artikel 16. Onder geen beding zal Takii aansprakelijk zijn voor enige verdere vergoeding van schade, kosten of verliezen. Takii zal in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de factuurwaarde van de gebrekkige producten en evenmin zal Takii aansprakelijk zijn voor vergoeding van welk type indirecte of gevolgschade, kosten en verliezen dan ook.
 2. Takii kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, kosten en verliezen veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten anders dan in het geval van een welbewuste handeling of veronachtzaming (opzettelijk wangedrag) en/of grove nalatigheid van de kant van Takii en/of zijn werknemers.
 3. Takii is nooit aansprakelijk voor schade, kosten en verliezen die het gevolg zijn van afwijkingen in groei en bloei van de planten die worden geteeld uit de geleverde producten.
 4. De koper is verplicht het verlies zo veel mogelijk te beperken met betrekking tot de producten waarover hij een klacht heeft ingediend bij Takii.
 5. Takii aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaden en plantmateriaal die/dat niet is vermeerderd en/of gereproduceerd door of namens Takii, of dat opnieuw is verpakt zonder de schriftelijke goedkeuring van Takii.
 6. De koper zal Takii vrijwaren tegen claims van derden, met inbegrip van claims voor vergoeding van schade, kosten en verliezen die voortvloeien uit, dan wel in verband staan met de door Takii aan de koper geleverde producten.

Artikel 17. Gebruik van de Producten

 1. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Takii mogen door Takii geleverde producten alleen worden gebruikt of doorverkocht voor de productie van tuinbouwproducten voor consumentendoeleinden.
 2. De koper is verplicht onmiddellijke toegang te verlenen tot zijn bedrijf, administratieve documenten en de gewassen van de aan hem geleverde producten, zodat inspectie-instanties de betreffende verificatiehandelingen kunnen verrichten, teneinde te controleren of de koper zich houdt aan de verbodsbepaling onder lid 1 van dit artikel. In het geval dat de koper een mutant in de producten aantreft, zal hij Takii daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen, met schriftelijke bevestiging (per post) en Takii voorzien van proefmateriaal van de mutant. De koper zal de mutant niet exploiteren om het even voor welk doel zonder de schriftelijke toestemming van Takii. De koper is er zich eveneens en in het bijzonder van bewust dat hij de schriftelijke toestemming van Takii nodig heeft om de volgende handelingen te verrichten met betrekking tot de mutant: productie of reproductie (vermeerdering); conditionering voor vermeerdering; te koop aanbieden of aanbieden met het oog op verkoop, of anderszins verhandelen of toepassen; importeren, opslaan voor één van de hierboven uiteengezette doeleinden.

Artikel 18. Conversie

 1. Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden, dan zal die bepaling automatisch (van rechtswege) worden vervangen door een geldige bepaling, die zo veel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling overeenkomt. De partijen zijn verplicht zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden betreffende de tekst van die nieuwe bepaling.
 2. Niettegenstaande de bepaling van het voorgaande artikel 18.1, zullen andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onaangetast en volledig van kracht blijven.

Artikel 19. Geschillen

 1. Tenzij de partijen na onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zullen alle geschillen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam.
 2. In het geval dat een geschil ontstaat, zullen de partijen echter eerst door onderling overleg, dan wel door andere middelen van bemiddeling, trachten een oplossing te vinden, alvorens het geschil te verwijzen naar een arbitragetribunaal of een civiele rechtbank.

Artikel 20. Toepasbare wet

 1. De Nederlandse wetgeving is toepasbaar op alle contracten tussen Takii en de koper.
 2. De toepasbaarheid van ‘Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Handel in Zaden’ (‘Het Weens Koopverdrag ’) wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
Vacancies | BOL/BBL | Terms & Conditions   | Disclaimer
© 2014 Takii Europe B.V.